Stomatolog, dentysta, protetyka, implanty, Perfekt Med Warszawa
+48 22 826 60 60
+48 601 286 060
language - English język - Polski

CENTRUM STOMATOLOGICZNE PERFEKT MED

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu poniższe informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Perfekt Med. Agnieszka Barsznica PL. H.J. Dąbrowskiego 12; 00-055 Warszawa

 1. Sposób i zakres pozyskiwanych danych osobowych:

Dane osobowe pozyskujemy od Państwa poprzez telefoniczne, pisemne lub osobiste zgłoszenie w naszej placówce. Niektóre dane są również pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej Dane osobowe są pozyskiwane, w zależności od kategorii osób oraz celu przetwarzania, w następującym zakresie:

 1. Dane identyfikacyjne
 2. Dane medyczne
 3. Dane w zakresie monitoringu wizyjnego
 4. Dane niezbędne do obsługi kadrowej i finansowo-księgowej
 5. Dane związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych (w szczególności COVID-19- wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała)
 6. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przez nas przetwarzane:

 1. W przypadku pacjentów- w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa, porządku oraz ochrony osób i mienia, w celach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 2. W przypadku kandydatów do pracy- w zależności od wyrażonej zgody na potrzeby aktualnej rekrutacji lub aktualnej i przyszłych rekrutacji;
 3. W przypadku kontrahentów- w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 4. W przypadku osób objętych monitoringiem wizyjnym- w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji.
 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 7. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 11. Przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:

 1. Podmiotom wskazanym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. Podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych usług medycznych;
 3. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności usługi informatyczne, cykliczne badania urządzeń medycznych, usługi kurierskie i pocztowe);
 4. Dostawcom usług finansowo- księgowych, prawnych i doradczych;
 5. Osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania jego dokumentacji oraz informacji o stanie jego zdrowia  i udzielonych świadczeniach zdrowotnych;
 6. Podmiotom uprawnionym do zwalczania i przeciwdziałania zwalczania zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi.
 7. Podmiotom uprawnionym na podstawie innych szczegółowych przepisów prawa
 8. Przekazywane danych osobowych poza Unię Europejską:

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych:

Czas przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie z naszych usług medycznych jest dobrowolne. Jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która zawiera oznaczenie tożsamości pacjenta wraz z jego danymi osobowymi, w tym dotyczącymi jego stanu zdrowia. Niepodanie tych danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty i tym samym udzielenia świadczenia leczniczego. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy na podstawie dodatkowej zgody to adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia leczniczego, natomiast nie mamy możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o kolejnej wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości przesłania wyników badań, zmiany terminu wizyty lub weryfikacji prawidłowości zleconych badań. Macie Państwo możliwość, w każdym momencie, do odwołania udzielonej zgody dodatkowej.

 1. Przysługujące prawa:

Przysługuje Państwu prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt na adres klinika@perfektmed.pl bądź bezpośredni kontakt w naszej placówce.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych, w przypadku nieprzestrzegania przez nas przepisów ochrony danych osobowych.

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: klinika@perfektmed.pl , lub drogą pocztową na adres: Perfekt Med. Agnieszka Barsznica PL. H.J. Dąbrowskiego 12; 00-055 Warszawa

 

Ostatnia aktualizacja 27.08.2020

 

S T O M A T O L O G I A    Z A C H O W A W C Z A

Czym jest próchnica zębów i jakie są jej przyczyny?

Próchnica jest groźną chorobą, dotykającą  nasze zęby. Niestety smutne statystyki wskazują, że choruje na nią większość osób dorosłych naszym kraju. Jej przyczyną są bakterie z rodzaju paciorkowców, ale oczywiście nie są one jedynym czynnikiem wpływającym na powstanie próchnicy. Dodatkowo musza wystąpić sprzyjające bakteriom okoliczności, czyli niedokładna i niesystematyczna oraz nieprawidłowa higiena jamy ustnej, spożywanie pokarmów próchnicotwórczych. Istnieją  też pewne czynniki, które sprawiają, że tkanka zęba jest bardziej podatna na rozwój próchnicy, np. zbyt małe wydzielanie śliny czy defekty szkliwa.

Jak wygląda profilaktyka próchnicy?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o przeglądach kontrolnych, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy do roku. Jeżeli mamy szczególną skłonność do próchnicy, warto udać się do stomatologa nawet częściej. Ogromne znaczenie ma prawidłowe i regularne mycie zębów oraz oczyszczanie języka. Oprócz szczotki pasty powinniśmy koniecznie używać nici dentystycznej do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz płukanek, które pomagają zachować higienę jamy ustnej  i świeży oddech pomiędzy myciem. Dużą rolę odgrywa dieta uboga w cukry. Szczegółowych rad na temat zapobiegania próchnicy udzieli nam  stomatolog podczas wizyty kontrolnej w naszej klinice. Może on nam też pokazać w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa czynność mycia zębów.

Jak przebiega leczenie próchnicy?

Leczenie próchnicy ma przede wszystkim na celu usunięcie zmian już powstałych oraz zahamowanie dalszych, a także odbudowanie tych tkanek zęba, które zostały zniszczone. Najpierw stomatolog usuwa próchnicę, a następnie nadaje ubytkowi odpowiedni kształt, aby założone wypełnienie dobrze spełniało swoją funkcję. Następnie dno ubytku jest pokrywane materiałem leczniczym i podkładem zgodnym z tym, jakie będzie wypełnienie. Na ostatnim etapie lekarz zakłada wypełnienie i opracowuje je, dostosowując do zgryzu pacjenta. Oczywiście leczenie próchnicy może odbywać się w znieczuleniu. Proponujemy Państwu preparaty bezpieczne i skuteczne, dzięki którym leczenie zębów nie będzie stresującym przeżyciem, ponieważ na fotelu dentystycznym można się całkowicie zrelaksować.

Jak można leczyć nadwrażliwość zębów w gabinecie stomatologicznym?

Nadwrażliwość zębów to bardzo przykra dla pacjenta dolegliwość, która objawia się przeszywającym bólem o różnym natężeniu. Ból ten występuje podczas spożywania zimnych oraz gorących pokarmów lub napojów, a także w zetknięciu z tym co bardzo słodkie lub kwaśne. Czasem pojawia się też podczas mycia zębów, a nawet kiedy wciągniemy do ust zimne powietrze. Najczęstszymi przyczynami nadwrażliwości zębów są ich mikrouszkodzenia, choroby dziąseł np. odsłonięcie szyjek zębowych, zgrzytanie zębami, zbyt intensywne szczotkowanie, palenie papierosów, spożywanie produktów które niszczą szkliwo, ale też w niektórych wypadkach zabiegi, takie jak wybielanie czy piaskowanie, które czynią szkliwo wrażliwszym. Na szczęście w gabinecie stomatologicznym można leczyć z powodzenie nadwrażliwość zębów wspomagając mineralizację np. za pomocą nakładek żelowych lub specjalnych preparatów, które służą do płukania jamy ustnej. Substancją czynną jest tu fluor o wysokim stężeniu. Kiedy środki do zwalczania nadwrażliwości nie przyniosą spodziewanych efektów, stomatolog może przeleczyć ząb kanałowo, usuwając z niego nerw, co spowoduje, że ból danego zęba już się nie pojawi. W każdym wypadku nadwrażliwości specjalista będzie próbował zdiagnozować jej przyczynę oraz się jej pozbyć. Na przykład jeżeli przyczyną bólu są chore dziąsła, trzeba działać na tym froncie. Jeżeli zaś nadwrażliwość zębów pojawiła się na skutek niewłaściwej higieny i np. zbyt mocnego szczotkowania, lekarz pomoże pacjentowi zmienić nawyki w tym zakresie.

 

L E C Z E N I E    E N D O D O N T Y C Z N E

 

Kiedy konieczne jest leczenie kanałowe?

Endodoncja zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób miazgi zębowej( potocznie zwane leczenie kanałowe) oraz powikłań związanych z tego rodzaju schorzeniami. Lekarz stomatolog podejmuje leczenie endodontyczne, jeżeli chce zachować przy życiu chorą miazgę zęba lub też ząb, w którym toczy się nieodwracalny proces zapalny bądź też miazga jest w stanie martwicy. Nieraz w wyniku długotrwałych procesów zapalnych miazgi lub wcześniej przeprowadzanego leczenia kanałowego, dochodzi do groźnego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych i tu ratunkiem dla zęba także może być profesjonalnie przeprowadzone leczenie endodontyczne. Miazga zęba znajduje się wewnątrz jego korony, w systemie kanałów korzeniowych. Choroba tego „nerwu” zęba jest najczęściej następstwem nieleczonych ubytków próchnicowych, które się „powiększają” lub  może też być wynikiem urazu zęba. Leczenie endodontyczne należy podjąć bezzwłocznie nie tylko ze względu na groźbę utraty zęba. Stan zapalny miazgi zębowej to prosta droga do chorób wielu narządów wewnętrznych na skutek przedostawania się bakterii do z kanałów zęba do innych części organizmu.

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Podczas  leczenia kanałowego lekarz musi usunąć całą chorą lub martwą miazgę zęba. Robi to mechanicznie za pomocą specjalnych narzędzi oraz chemicznie, dokładnie opracowując kanały korzeniowe. Skuteczne i  trwałe leczenie endodontyczne zależy przede wszystkim od całkowitego i skrupulatnego usunięcia całej zainfekowanej tkanki, więc jest to jedna z najważniejszych czynności podczas leczenia kanałowego. Istotne znacznie ma też ukształtowanie kanału. Lekarz nada mu nieco stożkowaty kształt, zważający się ku górze. Ostatnim etapem leczenia jest założenie wypełnienia i zamknięcie kanału specjalnym materiałem.

Nowoczesne leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu pozwala na zajęcie się najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które wymagaj precyzji i delikatności w działaniu. Również tego rodzaju leczenie oferujemy w naszej klinice. Przy  pomocy mikroskopu usuwa się też złamane narzędzie endodontyczne.

Leczenie endodontyczne  sprawia, że pacjent może zachować własny ząb, który będzie mu służył przez wiele lat i pozwala na unikniecie uzupełnienia protetycznego. Przeleczenie kanałowe zęba jest o wiele  lepsze dla pacjenta niż ekstrakcja, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i medycznym oraz estetycznym.